(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران