کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل

(هدف ۱) کمینه‌کردن هزینه‌های تولید

دستاوردها

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار