(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی

(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار