(هدف ۴) بازبینی چارچوب فرایندِ توسعه‌ و آماده‌سازی محیط