چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

(هدف ۱) کمینه‌کردن هزینه‌های تولید