کتاب معرفی چارچوب فرایند آر.یو.پی (RUP)

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها