سند معماری نرم‌افزار+

سند معماری نرم‌افزار

(هدف ۲) طراحی، پیاده‌سازی، اعتبارسنجی، و مبنا قراردادنِ معماری

فاز معماری