سند فهرست مخاطرات (Risk List) دربرگیرنده‌ی مخاطرات (ریسک‌های) شناسایی‌شده به وسیله‌ی تیم مجری پروژه (و یا سایر ذینفعان) در پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌های پروژه‌ بر اساس ریسک‌های شناسایی‌شده انجام می‌شود.

قالب اولیه‌ی مستند فهرست مخاطرات (Risk List)

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?