شاید کمی عجیب به نظر برسد ولی علّت عدمِ موفقیتِ بسیاری از پروژه‌ها، نداشتن یک درک مشترک از آنچه نیاز است که ساخته شود، می‌باشد. با وجودی‌که همه‌ی اعضای تیم ممکن است فکر کنند که آنها کاملاً نسبت به موضوعِ پروژه اِشراف دارند، اغلب هر یک درک متفاوتی نسبت به دیگران دارند. اگر می‌خواهید که موفق شوید، همه‌ی ذینفعان باید تعریف مشترکی از موفقیت داشته باشند. ما باید مطمئن شویم که مشتریان، مدیریت، تحلیل‌گران، برنامه‌نویسان، طراحان، معمارها، تست‌کننده‌ها، و دیگر افراد کلیدی، همگی در آنچه که سیستم باید باشد، با هم هم‌عقیده بوده و اِجماع داشته باشند.

برای دستیابی به اطمینان از یک درکِ مشترک باید:

  1.  نسبت به یک چشم‌انداز (ویژن) سطح بالا توافق حاصل نمایید.
  2. توصیفی جامع و در عین حال سطحی از سیستم ارائه نمایید. به‌طور مختصر، کارهایی را که سیستم باید انجام دهد در این توصیف بیان نموده و از پرداختن به جزئیات پرهیز کنید.
  3. برخی اَکتورها و مواردِ کاربرد کلیدی را تشریح نمایید به‌گونه‌ای که همه‌ی ذینفعان به سهولت آن‌ را درک کرده و اعضای تیم بتوانند از آن‌ به‌عنوان ورودی کارشان استفاده نمایند.