در طی فاز انتقال باید اطمینان یابیم که همه‌ی کاربران، نیروهای عملیاتی، و نیز تیم نگهداری، آموزش‌های لازم و مناسبی را برای بکارگیری سیستم گذرانده باشند. این آموزش‌ها فرصتی نیز برای آزمودنِ مواد و محتویات آموزشی، مستندات کاربران، و دست‌ْنامه‌های عملیاتی فراهم می‌نماید.
هنگامی که لازم است تعداد زیادی از کاربران را آموزش دهید، لازم است مستندات آموزشی مناسب و با کیفیتی فراهم کنید. بدین منظور، باید از قبل و مثلاً در طی فازِ ساخت و یا حتی در فازِ معماری، به ایجاد چنین مستندات و موادِ آموزشی اقدام کرده باشید. در چنین حالتی باید در همان فازهای قبل، آموزشیاران و مربیان آموزشی خود را نیز آماده کرده باشید.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?