به‌طور کلی، توصیه می‌شود که در پایان هر پروژه، زمانی را به تحلیل و مستندسازی آنچه گذشت، دستاوردها، نقاط ضعف و قوت، راه‌کارها، ریسک‌ها (مخاطرات) و چگونگی تسکین‌شان، و به طور خلاصه، تمامی تجربیات به‌دست آمده، اختصاص دهیم. این کار زمینه‌ی مناسبی برای بهبود فرایند و افزایش کارایی پروژه‌های آتی فراهم آورده و نیز به مدیریت دانش در سازمان کمک می‌نماید.

در ضمن، می‌توانید بررسی نمایید که آیا کار انجام شده‌ای را می‌توان برای استفاده‌ در پروژه‌های آتی به کار گرفت. در این صورت، باید با حذف داده‌های حساس، قسمت‌های قابل استفاده‌ی مجدد را به طور جداگانه در محل مناسبی قرار دهید.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?