چارچوب فرایند توسعه‌ی نرم‌افزار

فهرست مخاطرات

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها

(هدف ۴) کسب اطلاعات بیشتری در رابطه با هزینه‌ها، زمانبندی، و ریسک‌های پروژه

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?